آموزشی - آرشیو

اجرای طرح توانمندسازی کارکنان کمیته امداد هرمزگان
معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان خبر داد:

اجرای طرح توانمندسازی کارکنان کمیته امداد هرمزگان

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان از اجرای طرح توانمندسازی مدیران، کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان توسط جهاد دانشگاهی هرمزگان خبر داد.

ادامه مطلب