آموزشی - آرشیو

برگزاری دوره آموزشی مهارت تاسیس شرکت های تعاونی ویژه ارتقاء دانش سربازان
مدیر مرکز آموزش شماره یک جهاد دانشگاهی استان هرمزگان خبرداد:

برگزاری دوره آموزشی مهارت تاسیس شرکت های تعاونی ویژه ارتقاء دانش سربازان

مدیر مرکز آموزش شماره یک جهاد دانشگاهی استان هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی مهارت تاسیس شرکت های تعاونی ویژه ارتقاء دانش سربازان نظام وظیفه خبر داد.

ادامه مطلب