تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

پیش رویداد استارت آپ ویکند با محوریت صنایع دریایی و شیلات هرمزگان برگزار می شود
با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی:

پیش رویداد استارت آپ ویکند با محوریت صنایع دریایی و شیلات هرمزگان برگزار می شود

مدیر اجرایی مرکز رشد جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان اظهار کرد: پیش رویداد استارت آپ ویکند هرمزگان با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی در بندرعباس برگزار می شود.

ادامه مطلب