عمومی - آرشیو

جهاد دانشگاهی مرکز نخبه پروری است
فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان:

جهاد دانشگاهی مرکز نخبه پروری است

فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان گفت: تعامل رسانه ای و استفاده از پتانسیل نخبگان در جهاد دانشگاهی از مهمترین برنامه های آتی بنده است.

ادامه مطلب