تاپ خبر - آرشیو

دو انتصاب در جهاددانشگاهی استان هرمزگان

دو انتصاب در جهاددانشگاهی استان هرمزگان

رئیس جهاددانشگاهی استان هرمزگان در حکم های جداگانه آقایان مهدی دهدار و  میلاد رافت به ترتیب به عنوان دستیار ویژه رییس واحد در پیگیری طرح های راهبردی توسعه دریا محور در جهاد دانشگاهی هرمزگان و مامور ویژه پیگیری امور محوله جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان در دفتر مرکزی، منصوب کرد.

ادامه مطلب