تفاهم نامه همکاری مجتمع پترو صنعت گامرون و جهاد دانشگاهی هرمزگان منعقد شد

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۹