معرفی سرپرست معاونت آموزشی و معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۷

طی مراسمی با حضور دلپسند سرپرست جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان، سرپرست معاونت های آموزشی و معاونت فنآوری مرکز رشد این واحد معرفی شدند.